(+84)-222-3883-129

CORPORATE HISTORY

 

It has been 10 years from 2008 to 2018, our corporation has changed, developed and gained many great achivements.

 

We're Smart Vietnam!

Your trusted sheet metal fabricator!

 

 

VISION, MISSION & CORE VALUES

Sứ Mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, cơ khi chính xác của Việt Nam, sử dụng và khai phá tối đa tiềm lực trí tuệ Việt, không ngừng sáng tạo để tạo ra ...